Actueel

Pensioenakkoord. Stand van zaken.

In juni 2020 hebben het kabinet en werkgevers- en werknemersorganisaties een akkoord bereikt over de herziening van het pensioenstelsel. Op 22 juni 2020 is de hoofdlijnennotitie met alle relevante stukken die ten grondslag liggen aan de uitwerking van het pensioenakkoord gedeeld met de Tweede Kamer.

Op 19 december 2019 bracht het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de voortgangsrapportage uit over de uitwerking van het pensioenakkoord. Op 31 januari 2020 heeft het CPB in een aanvullende notitie op de CPB Notitie van 5 juni 2019 voor drie scenariosets de effecten van de overgang op nieuwe pensioenregels, waarbij de zogeheten doorsneesystematiek wordt afgeschaft doorgerekend. Deze notitie laat zien dat de transitie-effecten sterk afhankelijk zijn van de gemiddelde rente in een economisch scenario.

Het kabinet streeft naar inwerkingtreding van de voor de transitie benodigde wet- en regelgeving op 1 januari 2022. De overgang naar een nieuw pensioenstelsel zal plaatsvinden in de periode tot 1 januari 2026.

Het UBO-register zou op 10 januari 2020 in werking treden. Het UBO-register houdt in dat Nederlandse juridische entiteiten – waaronder stichtingen zoals pensioenfondsen – bepaalde informatie van hun UBO’s (Ultimate Beneficial Owner) dienen te registreren. Dat betreft allerlei persoonsgegevens naast ‘de aard en omvang van het door de uiteindelijk belanghebbende gehouden economische belang’. De Pensioenfederatie heeft in de Tweede Kamer aandacht gevraagd voor het ontbreken van toegevoegde waarde van het register voor pensioenfondsen. Financiering van terrorisme of witwassen via pensioenfondsen is om meerdere redenen moeilijk voorstelbaar. Bij de Kamerbehandeling is echter duidelijk geworden dat de Europese wetgeving geen ruimte biedt om pensioenfondsen of andere juridische entiteiten uit te zonderen.

Overeenkomstig Nederlands recht kwalificeert een natuurlijk persoon als UBO, wanneer deze persoon:

  1. meer dan 25% van de aandelen of stemrechten houdt in,
  2. de houder is van meer dan 25% van het economisch belang in, of
  3. de feitelijke zeggenschap heeft over een Nederlandse juridische entiteit.

Eigenlijk zou het Nederlandse UBO-register op 10 januari 2020 open gaan. De Tweede Kamer heeft groen licht gegeven voor het register. Maar de vaste commissie voor Financiën van de Eerste Kamer heeft zich er pas eind januari voor het eerst over gebogen.

Begin juni 2020 is het wetsvoorstel aangemeld voor (plenaire) behandeling in de Eerste Kamer.
Het kabinet wil het nieuwe UBO-register vanaf 27 september 2020 laten ingaan. Organisaties die op die datum ingeschreven staan in het Handelsregister hebben vanaf dan anderhalf jaar de tijd om hun UBO’s in te schrijven.
Inschrijven van UBO’s zal kosteloos zijn. De tekenbevoegden binnen je organisatie – die nu opgaven mogen doen aan het Handelsregister – mogen ook UBO’s inschrijven.

De Wet tot implementatie van het UBO-register (“Implementatiewet”) en het bijbehorende inwerkingtredingsbesluit zijn inmiddels in het Staatsblad verschenen. De wet treedt (deels) al op 8 juli 2020 in werking. Het betreft de verplichting voor rechtspersonen om informatie over hun UBO’s te verzamelen en bij te houden.